Arbejdsmiljø i svinestalde

Arbejdsmiljø:

ArbejdsPladsVurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering er et ord, landmænd kommer til at kende indgående i de kommende år. Den nyeste arbejdsmiljølovgivning fra 1997 indebærer, at alle landmænd med ansatte medarbejdere skal have gennemført en skriftlig ArbejdsPladsVurdering (APV).

​Såfremt der er 5 eller flere ansatte skal denne APV være gennemført inden udgangen af 1998. Hvis antallet er 4 eller derunder, skal APV´en være gennemført inden udgangen af år 2000.

​Ved landbrug med 5 ansatte og flere skal der desuden oprettes en sikkerhedsorganisation. Kontorerne i Thisted, Skive og i Aalborg råder over et gennemarbejdet materiale, der bærer titlen "ArbejdsPladsVurdering mv. på landbruget.

​Materialet er fremstillet på en sådan måde, at man som landmand selv er i stand til at gennemføre sin APV, som loven da også foreskriver. Hertil kommer, at kontorene kan bistå ved udarbejdelsen af den del, der omfatter svinestaldene.

Arbejdstilsynet har for de kommende år lagt en strategi, der inddeler erhvervene i 3 grupper:​

  • Dem, der har orden i tingene.
  • Dem, der skal hjælpes (af arbejdstilsynet).
  • Dem, der skal jages rundt i manegen med påbud, inspektion og tvang.

​Som erhverv betragtet, er det klart at foretrække at tilhøre den første gruppe, men valget er da frit!

Unges arbejde

Til tider er der ofte et ønske om udvidelse, og når mulighederne gås igennem falder talen ofte på fornøden arbejdskraft. Der er lavet adskillige projekter, som baserer sig på hjælp af en "skoledreng".

​Det er dog visse arbejder, som en "skoledreng" aldrig kan benyttes til:​

Kemi:

Er den ansatte under 18 år, kan vedkommende ikke beskæftige sig med stoffer, der er ætsende, giftige, kræftfremkaldende, allergifremkaldende eller som indeholder organiske opløsningsmidler. Stoffer med orange mærker.

Visse rengøringsmidler er dog undtaget, som eksempelvis sæber.

Reglerne gælder desuagtet, at den ansatte udstyres med foreskrevet beskyttelsesudstyr.

 

Hviletid/arbejdstid:

Arbejdstid for: 13 - 14 årige 15 - 17 årige, der ikke er gået ud af 9. Klasse 15 - 17 årige, der er gået ud af 9. Klasse

Skoledag 2 timer pr. dag 2 timer om dagen 8 timer om dagen

Skolefridag 7 timer pr. dag 8 timer om dagen 8 timer om dagen

Skoleuge 12 timer om ugen 12 timer om ugen 40 timer om ugen

Skolefri uge 35 timer om ugen 40 timer om ugen 40 timer om ugen

Pause 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end 4½ time 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end 4½ time 30 minutter, når arbejdstiden er på mere end 4½ time

Hvileperiode 14 timer 14 timer 12 timer

Aften- og natarbejde Må ikke arbejde i perioden kl.2000 til kl. 0600 Må ikke arbejde i perioden kl.2000 til kl. 0600 Må normalt ikke arbejde i perioden kl.2000 til kl. 0600, men der visse undtagelser*.

Fridøgn 2 døgn om ugen** 2 døgn om ugen** 2 døgn om ugen**

* I landbruget må unge, der er fyldt 15 og gået ud af 9. Klasse, udføre staldarbejde fra kl 04.00, men så aldrig senere end kl. 19.00.

** Er den ansatte under 18 år, skal vedkommende have mindst 2 fridøgn om ugen, der helst skal ligge sammen. Den ene fridag skal normalt være en søndag. I landbruget er det dog muligt, at unge, der er fyldt 15 og som er gået ud af 9. klasse, kan udskyde de egentlige fridøgn, men dette skal siden afspadseres.

Det ene fridøgn kan også omlægges til et andet tidspunkt, hvor det skal ligge sammen med den daglige hviletid.

Fysik:

Almindeligvis må der ikke løftes mere end 12 kg. Kan løftet foretages over hoftehøjde, og der løftes under gode forhold; plant gulv og tæt ved kroppen osv., så må der løftes op til 25 kg ad gangen.

​Skubben med eksempelvis fodervogne og kørsel med trillebør er grænsetilfælde, som under en eller anden form også indebærer et løft.

​Med traktorer er der særlige regler, men maskiner må som hovedregel ikke betjenes af personer under 16 år.

​Med enkelte undtagelser gælder disse regler både eget og andres afkom!

Der er desuden tilsynspligt hos arbejdsgiver og eventuelle voksne arbejdsledere.​

Elektriske installationer

Svineproduktionens succes i Danmark bygger på en meget høj grad af mekanisering. Lave produktpriser er opnået ved hjælp af udskiftning af menneskelig arbejds kraft til fordel for maskinel.

Den indengårds mekanisering var i første omgang baseret på vind-, damp- og forbrændingsmotorkraft, men i dag er drivmidlet næsten udelukkende elektricitet...

​Elektricitet er i selv ikke hovedproblemet, men styringen af mekanikken er også automatiseret. Styrer man altid automatikken...?

​Alle i svineproduktionen beskæftiger sig med elektriske indretninger, og hvad siger så lovgivningen om det i forhold til arbejdsmiljø?

​I bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet nr. 561 og elrådsmeddelse 4/19 88 fremgår det, at alle maskiner med bevægelige dele skal være forsynet med en reparationsafbryder, der effektivt afbryder strømmen.​

Denne reparationsafbryder skal endvidere være forsynet med en låseanordning, der låser afbryderen i afbrudt stilling! I praksis vil et CEE-stikdåsesæt for hver elmotor (gælder op til 16 amp.;konsultér elektriker) være den billigste og mest effektive løsning. På denne vis er man i hvert fald ikke i tvivl

​Reparationsafbryderen bør så vidt muligt sidde på selve maskinen, men er dette ikke muligt, skal den sidde højst 10 m væk og i samme lokale. Hertil kommer, at maskinen skal forsynes med et skilt, blå bund med hvid tekst, der påbyder brug af afbryderen ved indgreb i maskinen.

​Nødstop skal placeres på alle maskiner, der af arbejdsstekniske grunde ikke kan indrettes eller afskærmes, så risiko for personskader er udelukket. Nødstoppet skal placeres ved farestedet og ikke på en styringstavle. Et nødstop er en gul kasse med en rød paddehatformet afbryder.

​Der er mange, der anfører, at udvidelse er en overlevelsesbetingelse i landbruget. Mange bedrifter er udvidet i kraftig grad og ofte i flere omgange. Denne udvikling medfører, at uoverskuelighed i elinstallationerne bliver reglen og ikke undtagelsen.

​Hvordan sikres nye medarbejdere, nye ejere eller for den sags skyld; vikarer, at der kan handles hurtigt og korrekt, således at uregelmæssigheder ikke udvikler sig til ulykker?

​Dette er da tankevækkende...

​Er der tvivl, så kontakt bygnings-, maskin-, svineproduktionskontor eller elektriker!