Erstatningsopgørelser

Erstatningsretten bygger på en række grundprincipper, som alle skal være opfyldt for at nogen eller noget kan pålægges erstatningsansvar:​

 • Princippet om forsætlighed eller grov uagtsomhed hos formodet skadevoldende part.
 • Princippet om årsagssammenhæng.
 • Graden af egen skyld.
 • Pligten til begrænsning eller standsning af tabet/ulykken.
 • Bevisbyrden hviler på skadelidte
 • Styring af kvalitet.

​Handlingsrækken i erstatningssager er vanskelig at beskrive. Eksemplets virkning til illustration er sandsynligvis mere anvendeligt på dette område. Nedenfor er angivet proceduren ved foderfejl, og der kan umiddelbart sluttes analogt til andre situationer.​

 • Ved mistanke skal der gribes ind straks. Symptomer som ædevægring, svineri omkring truget, adfærdsforandringer, stort vandforbrug bør sætte gang i alarmklokkerne.
 • Hurtig reaktion er af væsentlig betydning for retsmulighederne. Dyrlæge, konsulent, en repræsentant for foderleverandøren og eventuelle aftagere af dyr fra besætningen tilkaldes, så alle er til stede på én gang.
 • Fodringen med det mistænkelige foder skal ophøre øjeblikkeligt, dog under hensyntagen til dyrenes almindelige behov for fodring.
 • Der reklameres telefonisk overfor sælger, og derefter følges op med skriftlig klage.
 • Foderpartiet under mistanke må ikke fjernes fra ejendommen før, der er udtaget retsgyldig prøve. Betingelserne for retsgyldighed bør drøftes med konsulent og/eller dyrlæge.
 • Det under punkt 1 nævnte besøg benyttes til gennemgang af dyr og anlæg efter en nøje beskrevet fremgangsmåde for både konsulent og dyrlæge.
 • Under besøget fastlægges også behovet for prøvetagning. Fordeling af omkostninger ved prøvetagning, samt udpegning af institutioner til gennemførelse af diverse analyser gennemføres også.
 • Der drøftes herefter muligheden for hurtig afslutning af sagen. Et forlig.
 • Både konsulent og dyrlæge udfærdiger rapport skriftligt.
 • Hvis leverandøren ikke umiddelbart vedgår erstatningsansvar, eller sagen ikke kan afsluttes ved forlig, så opgøres det foreløbige tab. Der fremsættes krav mod sælger med forbehold for følgevirkninger.
 • Uanset om foderet er skadeligt eller ej, vil en overskridelse af gældende latituder for træstof, råprotein og FEsv gøre køber berettiget til et nedslag på 5% i prisen.
 • Bevisbyrden hviler på køberen, når det gælder:
 • Mangler ved foderet.
 • Sammenhæng mellem de produktionsmæssige problemer i besætningen og fodringen med det mangelfulde foder.
 • Køber har altid pligt til at begrænse skaden videst muligt. Hurtig reaktion er derfor af yderste vigtighed.

Det er ligeledes særdeles presserende, at alle parter i en eventuel voldgift eller retssag er til stede ved det første besøg og i vurderingen af skadens omfang.

​Den sidste forholdsregel tjener til sikring af de vurderende parters mulighed for en samlet retfærdig vurdering. Der vil sandsynligvis være visse interessekonflikter, når besigtigelsen som beskrevet i punkt 1 gennemføres.

Lignende handlingsmønstre anvendes ved:​

 • Levering af sygdomsbefængte avlsdyr, smågrise eller lignende.
 • Brand.
 • Fejl ved byggeri eller urimelige overskridelser i pris, tid og materialeforbrug.
 • Forkert leveringsrækkefølge af avlsdyr eller anden risikofyldt færdsel i og omkring produktionsanlægget og hermed erkendt skade.

Tabets opgørelse

I reglen vil E-kontrollen være redskabet til fastlæggelse af produktivitetstabets økonomiske størrelse, men "Teknisk Budget" kan ligeledes komme på tale.

​Parterne vil afhængig af situationen fastlægge hvilke metoder, der er anvendelige til løsning af sagen.