Produktionsbudget

Indhold

Produktionsbudgettet anvendes oftest som delbudget i et samlet budget for bedriften. Produktionsbudgettet fremstilles også i forbindelse med E-kontrol, hvor produktionsbudgettet danner udgangspunkt for "Produktionskontrol".

​Formålet med omtalen her er at vise de involverede afdelingers klare arbejdsfordeling, når produktionsbudgettet indgår i bedriftens samlede budget.

​Formålet er også at vise de involverede afdelingers klare ansvarsfordeling.

​Formålet er ligeledes at sikre fastlæggelse af retningslinier for budgettets udarbejdelse på områder, hvor der kan være tvivl om fremgangsmåde og indhold.

Ansvar

Svineproduktionsafdelingen, SvineXperten, har ansvaret for (svine)produktionsbudgettets indhold og bemærkninger.

Regnskabsafdelingen har ansvaret for det samlede budget samt for koordinering af produktionsbudgetternes udarbejdelse.

Styring af kvalitet

Budgettets start

Ved fremstilling af samlet budget for bedriften kontakter regnsskabsafdelingen eller pågældende landmand svineproduktionsafdelingen. Der aftales tid for produktionsbudgettets forelæggelse, og for hvilke(n) periode(r), det skal dække. Ved behov udleveres ejendomskontoplan på diskette fra regnskabsafdelingen til SvineXperten. Det forudsættes hermed, at SvineXperten disponerer over alle relevante kredskontoplaner.

​Hvis der fremstilles produktionsbudget for planteavlen, anvendes relevante mængder fra planteproduktionsbudgettet i svineproduktionsbudgettet. Planteproduktionsbudgetter udarbejdes altså før svineproduktionsbudgettet.

​Priser, eksterne som interne, fastlægges én gang årligt ved samlet møde med repræsentanter fra alle afdelinger. Dette møde indkaldes på regnskabsafdelingernes initiativ. Der kan anvendes andre priser, hvis der er tale om kendte priser, eller såfremt kunden specifikt anmoder herom. Afvigelser i aftalte priser fører til bemærkning.

Budgettets udarbejdelse

Priserne, der anvendes i produktionsbudgettet, er som nævnt en aftale mellem landmanden og svineproduktionsafdelingen. Svineproduktionsafdelingen budgetterer kun efter aftale særskilt efterbetalingen i december måned.

​Differentiering af købs- og salgspriser aftales eventuelt med landmanden, og herom gøres bemærkning.

​Produktionsniveauet/princip fastlægges ved aftale mellem svineproduktionskontoret og landmanden. Her vil en eventuel E-kontrol være af overordentlig stor betydning.

​Foderkøb budgetteres på forbrugsmåneder. Mængder angives i FEsv og kg. Forbrug af eget korn føres med "pris", efterfølgende må regnskabskontoret eliminere denne likviditetsfejl.

​Diverse stykomkostninger budgetteres af svineproduktionsafdelingen. Omkostningerne omfatter:​

  • KS og produktionskontrol
  • Dyrlæge og medicin
  • Diverse omkostninger svin

​Regnskabsafdelingen budgetterer energiomkostninger. Svineproduktionsafdelingen kan fordre oplysninger om disse beløb til brug i "Produktionskontrol".

Besætningsforskydninger opgøres og prissættes af SvineXperten, idet disse størrelser ved forskellige produktionsstrategier kan antage højst mærkværdige forløb.

​Besætningsstørrelsen primo fastlægges sammen med landmanden eller hans regnskabskontor. Svineproduktionskontoret indsætter besætningsværdien primo, og estimerer følgelig ultimo.

​Landmanden bør så vidt muligt selv deltage direkte i "Produktionsbudgettets" udarbejdelse, og inden landmandens komme, laves der et udkast, som så drøftes.

Produktionsbudgettets aflevering

SvineXperten kan aflevere produktionsbudgettet direkte til landmanden med konsulentbemærkninger med mindre, landmanden specifikt frabeder sig bemærkning. Oftest vil bemærkningerne dog gå via respektiv regnsskabsfører, som modtager disse elektronisk. Produktionsbudgettet er hermed klar til direkte at indgå i ejendommens samlede budget.

​Budgetbemærkningerne skal som minimum indeholde konsulentens kommentarer til de væsentligste budgetforudsætninger som eksempelvis effektivitetsniveau og prisforhold. Det vil i høj grad være relevant at henvise til tidligere perioders produktionsopgørelser/E-kontroller.

​Eventuelle forbehold til budgettet fremgår ligeledes af bemærkningerne.

Rettelser

Foretager regnskabsafdelingen rettelser til likviditetsbudgettet vedrørende svineholdets virkning, skal produktionsbudgettet ikke nødvendigvis rettes, men SvineXperten skal mindst informeres om, hvilke rettelser, der er foretaget.

​Svineproduktionsafdelingen vil herefter forbeholde sig ret til frasigelse af ansvar for det pågældende produktionsbudget eller dele heraf.

Ejendommens samlede budget

Regnskabsafdelingen laver ejendommens budget færdigt, kommenterer budgetresultatet og afleverer budgettet til landmanden.

​Budgettet findes kun i regnskabsafdelingen, men produktionsbudgettet findes også i svineproduktionsafdelingen.

​Budgetopfølgning/-kontrol.

​Budgetkontrollen tilstræbes foretaget af regnskabsafdelingen og svineproduktionsafdelingen, med mindre landmanden specifikt frabeder sig deltagelse af fagrådgiver. Der bør anvendes "Produktionskontrol" fra E-kontrollen, hvis denne gennemføres.

​Kan intet af ovenstående gennemføres, og der forekommer væsentlige afvigelser fra budgetteret DB (eks. > 10 %), skal svineproduktionsafdelingen informeres herom.

Fakturering

Fakturering for produktionsbudget; svin og dettes opfølgning foretages af SvineXperten.